Algemene Voorwaarden Werving & Selectie (W&S)

Artikel 1 Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door Koster Recruitment & Talentmanagement voor de opdrachtgever.

Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Koster Recruitment & Talentmanagement en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Koster Recruitment & Talentmanagement zijn aanvaard.

Op de betrekking tussen Koster Recruitment & Talentmanagement en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Opdracht.

Werving & selectie is de opdracht waarbij Koster Recruitment & Talentmanagement ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever voorstelt. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Koster Recruitment & Talentmanagement bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins te werk wordt gesteld).

Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht.

De wijze waarop de werving & selectieopdracht door Koster Recruitment & Talentmanagement wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en eventuele overige voorwaarden en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.
Artikel 3 Benodigde gegevens en voorstellen kandidaat.
De opdrachtgever verstrekt aan Koster Recruitment & Talentmanagement alle gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie.

Koster Recruitment & Talentmanagement stelt naar beste kunnen, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en eigen inzicht, kandidaten voor bij de opdrachtgever voor door de opdrachtgever aangegeven openstaande functies.

Koster Recruitment & Talentmanagement gaat uit van het te goeder trouw handelen van kandidaten en referenten. Koster Recruitment & Talentmanagement is niet verplicht tot levering, het voorstellen van kandidaten geschiedt op basis van het principe “no cure, no pay”

Artikel 4 Geheimhouding en vertrouwelijkheid.

Koster Recruitment & Talentmanagement verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 5 Non-discriminate.

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Koster Recruitment & Talentmanagement, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 6 Keuze arbeidskracht en aansprakelijkheid.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.
Koster Recruitment & Talentmanagement is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.
Koster Recruitment & Talentmanagement kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen (waaronder gevolgschade) als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Koster Recruitment & Talentmanagement geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Koster Recruitment & Talentmanagement, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 7 Vergoeding.

De opdrachtgever is aan Koster Recruitment & Talentmanagement voor de werving en selectieopdracht een bemiddelingsvergoeding verschuldigd ter grootte van het in de opdrachtbevestiging’ vermelde bedrag. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de arbeidskracht.

Wanneer de sollicitatieprocedure van een door Koster Recruitment & Talentmanagement voorgestelde kandidaat wordt beëindigd, zal Koster Recruitment & Talentmanagement daarna nog een jaar lang het recht hebben op bemiddelingsvergoeding, indien de kandidaat binnen dat jaar alsnog door de klant wordt aangenomen.

Indien de opdrachtgever en kandidaat overeenstemming bereiken over een dienstverband, dient de opdrachtgever Koster Recruitment & Talentmanagement hieromtrent binnen één week na overeenstemming op de hoogte te stellen. Bij deze gelegenheid zal de opdrachtgever Koster Recruitment & Talentmanagement dat deel van de getekende arbeidsovereenkomst toesturen waarin het bruto jaar- of maandsalaris staat vermeld. Dit ter vaststelling van de door Koster Recruitment & Talentmanagement te declareren bemiddelingsvergoeding. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

De opdrachtgever is aan Koster Recruitment & Talentmanagement een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de in de samenwerkingsovereenkomst vermelde bemiddelingsvergoeding. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de werving en selectie is voltooid, de opdrachtgever voor zich, middels en/of derden een arbeidovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met de door Koster Recruitment & Talentmanagement geleverde kandidaat en de kandidaat daadwerkelijk op de eerste overeengekomen werkdag bij de opdrachtgever is verschenen (levering)

De bemiddelingsvergoeding wordt uitgedrukt in een zogenaamde werving en selectie fee, de fee is een percentage van het bruto jaarsalaris (ongeacht de lengte van het afgesloten arbeidscontract) Het bruto jaarsalaris bestaat uit het loon plus het vakantiegeld en een eventuele dertiende en veertiende maand.
De bemiddelingsvergoeding wordt jaarlijks herzien; eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt. De voor die datum aangenomen kandidaten zullen op basis van het oude tarief worden afgerekend.

Artikel 8 Betaling.

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.

Indien een factuur niet binnen de hierboven gestelde termijn is voldaan, behoudt Koster Recruitment & Talentmanagement zich het recht voor de wettelijke rente voor (handels) transacties die voortvloeit uit de Europese richtlijnen 6:119 – en 120 lid 2 BW in rekening te brengen.

Opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken en volledige betaling niet heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever alsdan nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de betaling door Koster Recruitment & Talentmanagement uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van €200,- en van eventuele gerechtelijke kosten.

Indien de opdrachtgever ingevolge van het voorgaande lid in verzuim is, worden alle bedragen die de opdrachtgever aan Koster Recruitment & Talentmanagement verschuldigd is, terstond, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, in hun geheel opeisbaar.